Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta

EkoGłog sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta, w szczególności zakładania, udostępniania i wykorzystania indywidualnego konta Użytkownika,zapewniającego dostęp do usług oferowanych przez EkoGłog sp. z o.o. za pomocą Internetu.

2.  Internetowe Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod adresem: http://ibok.ekoglog.pl

3.  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

-   EkoGłog Sp. z o.o. – EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim, ul. Towarowa 4a, 36-060 Głogów Młp.

-   iBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta;

-   Klient –osoba/podmiot, który zawarł z EkoGłog Sp. z o.o. umowę o zaopatrzenie w wodę  i/lub odprowadzanie ścieków;

-   Użytkownik – Klient zarejestrowany w IBOK posiadający Login oraz Hasło;

-   Login – ciąg znaków identyfikujących jednoznacznie Użytkownika w IBOK.

Hasło – kombinacja znaków (min.7 w tym znak specjalny, np. $#),zapewniająca Użytkownikowi wyłączność dostępu do iBOK.

4.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016  poz. 922) jest EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Towarowa 4a, 36-060 Głogów Młp.Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, które będą przetwarzane wyłącznie w celu założenia i użytkowania konta w serwisie iBOK.Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

II. Warunki udostępnienia konta

Warunkiem utworzenia i udostępnienia Klientowi konta w iBOK jest:

1.  Złożenie przez Klienta w iBOK Wniosku o założenie konta. Dane wskazane przez Klienta winny być zgodne z danymi zawartymi w umowie o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

2. Stworzenie profilu klienta na platformie iBOK poprzez zakładkę iBOK dostępną za pomocą adresu: http://ibok.ekoglog.pl

3.  Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.

4.  Posiadanie i podanie przez Klienta adresu e-mail.

III. Zasady korzystaniaz iBOK

1.  Korzystanie ziBOK jest bezpłatne.

2.  Użytkownik może korzystać z następujących funkcji iBOK:

-    Faktury i Płatności – informacje o fakturach wraz z datą wystawienia oraz płatnościach również z datą zapłaty,

-    Rozrachunki– informacje w poszczególnych miesiącach danego roku o należnościach, odsetkach oraz wpłatach z uwzględnieniem nadpłaty i niedopłaty,

-    Odsetki –informacje o wystawionych odsetkach oraz ich zapłaty,

-  Liczniki –informacje o wodomierzach oraz ich historycznych odczytach w poszczególnych okresach rozliczeniowych,

-    Składniki opłat – podgląd, które składniki wyświetlane są na stronie internetowej,

-    Zgłoszenia –zgłoszenie lub złożenie zapytania do EkoGłog Sp. z o.o.

-    Dokumenty –pliku udostępnione przez EkoGłog Sp. z o.o. do pobrania,

-    Mój profil –miejsce do zweryfikowania swoich danych w systemach EkoGłog Sp. z o.o.

-    Zmiana hasła– możliwość zmiany hasła do systemu iBOK

IV. Informacje techniczne

1.  EkoGłog Sp. z o.o. nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do serwisu iBOK.

2.  EkoGłog Sp. z o.o. podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić poprawne działanie iBOK,w zakresie możliwości wynikających z dostępnego poziomu technicznego.

3.  EkoGłog Sp. z o.o. ma prawo zablokować dostęp do konta, w przypadku stwierdzenia korzystania z niego przez Użytkownika w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem lub przepisami prawa.

4.  Zgłoszenie przez Użytkowników wszelkich nieprawidłowości lub uwag odnośnie działania iBOK możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ekoglog.pllub pod numerem telefonu 17 85-17-485

5.  EkoGłog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania iBOK. O zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

6.  EkoGłog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zmiany stają się obowiązujące po okresie 2 tygodni od opublikowania ich na stronie www.ekoglog.pl

V. Zakres odpowiedzialności i uprawnień Użytkownika

1.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane w formularzu zgłoszeniowym oraz za dyspozycje przekazane poprzez iBOK;

2.  Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z iBOK zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:

-       niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;

-       nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z iBOK;

-       bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu.

3.  EkoGłog Sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Niemniej celowe jest korzystanie przez Użytkowników z oprogramowania antywirusowego oraz zmiana hasła dostępowego do iBOK co 30 dni.

4.  Użytkownik ma prawo do rezygnacji z użytkowania iBOK w każdym czasie, w szczególności,gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu. Rezygnacja winna zostać zgłoszona przez iBOK. Po uzyskaniu informacji o rezygnacji z użytkowania iBOK, EkoGłog Sp. z o.o. usuwa konto Użytkownika w terminie do 7 dni od daty powzięcia informacji o rezygnacji Użytkownika.

5.  W przypadku zmiany danych podanych przy składaniu Wniosku oraz wynikających z Umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę /odprowadzania ścieków, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji w iBOK. EkoGłog Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki dla Klienta, wynikające z braku posiadania aktualnych danych.

6.  Akceptując Regulamin klient wyraża zgodę na wykonanie usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

7.  Dane osobowe klientów przetwarzane są na podstawie art. 23ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.  2016poz.  922) w związku ze świadczeniem przez EkoGłog Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

VI. Zakres odpowiedzialności i uprawnień EkoGłog Sp. z o.o.

1.  W przypadku niezgodności danych Klienta wynikających z umowy w odniesieniu
do przedłożonego wniosku, EkoGłog Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zawieszenia czynności związanych z utworzeniem i udostępnieniem konta iBOK do czasu wyjaśnienia przyczyn rozbieżności.

2.  Wyjaśnienie przyczyn rozbieżności opisanych w pkt. VI. 1. w pierwszej kolejności będzie polegało na poinformowaniu Klienta o podjętej próbie założenia konta iBOK i niespójności danych pomiędzy wnioskiem a podpisaną umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W przypadku potwierdzenia przez Klienta faktu złożenia wniosku oraz po wyjaśnieniu przyczyn rozbieżności EkoGłog Sp. z o.o.uruchomi niezwłocznie procedurę aktywacji konta iBOK.

3.  EkoGłog Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi, dotyczących jego zgłoszeń w iBOK w terminie do 14 dni od dnia zamieszczenia przez Użytkownika zgłoszenia (zapytania, uwagi, itp.).

4.  EkoGłog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania odczytu wodomierza podanego przez Użytkownika w iBOK w sytuacji, gdy jest on niezgodny z okresem rozliczeniowym, istnieje domniemanie, że odczyt jest błędny(np. podane wskazanie licznika jest znacząco niższe lub znacząco zawyżone w stosunku do uprzednich) lub gdy EkoGłog Sp. z o.o. dokonał już odczytu wodomierza. EkoGłogSp. z o.o. w takiej sytuacji zamieści stosowny komentarz w iBOK o przyczynie odmowy uwzględnienia odczytu.

5.  EkoGłog Sp. z o.o. odpowiada za bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach iBOK z wyłączeniem sytuacji gdy Użytkownik udostępnił osobom trzecim swój Login i Hasło, nawet w sposób niezamierzony (włamania i wirusy komputerowe, itp.).

6.  EkoGłog Sp. z o.o. posiada urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniające poziom bezpieczeństwa określony,jako wysoki w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 100 poz. 1024)..

7.  EkoGłog Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki dla Klienta,wynikające z udostępnienia przez Klienta Loginu i Hasła osobom trzecim.

8.  EkoGłog Sp. z o.o. nie odpowiada za szybkość przesłanych danych i ich ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych

VII. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem15 września 2017 r.